Frihet under press – om yttrandefriheten i en allt mer kontrollerad värld

Som det kanske märks av rubriken har jag valt att skriva om yttrandefriheten. Det är ett viktigt ämne och tycker personligen att det inte får bli så att yttrandefriheten trycks ihjäl på grund av alla olika kontroller som finns runtomkring oss.

Det finns flera anledningar till varför frihet under press, och därmed yttrandefriheten, ökar i en allt mer kontrollerad värld. För det första kan man lugnt säga att vi lever i en globaliseringens tid med teknisk utveckling som gör det möjligt för informationsteknologi (IT) -industrin, massmedia- och telekommunikationsföretagen samt bank- och finansväsendet att snabbare sprida information mellan olika länder. Detta leder givetvis till stora maktförskjutningar globalt sett. Genom sociala medier kan sedan vem som helst sprida sin opinion till massor av andra personer snabbare än någonsin tidigare, vilket ger den enskilde individen större möjligheter till inflytande. Konsekvenserna av denna globalisering och teknisk utveckling är bland annat ett allt starkare integrerings- och sammanhållningsbehov inom EU, USA:s auktoritetsproblem globalt sett samt en bristande demokratisk representation i de internationella organisationerna WTO, IMF och Världsbanken.

En annan orsak till min uppfattning om Frihet under press – om yttrandefriheten i en all tmer kontrollerad vard , handlar om hur myndigheter hanterar information idag . Jag ser exempelvis hur myndigheter ofta undanhåller eller censurerar information från media . Efter 11 september 2001 blev counterterrorism (CT)-strategin prioriterad hos militären , polisen , tullen , transportsektorn etc., vilket resulterade i begränsningar av civilas rörelsefrihet , privatlivsskyddet , informationsflödet etc.. Syftet med CT-strategin var ju inte bara begränsa terroristattacker utan likavill motverka deras verksamhet genom insamlande av intelligence data . Dock har dessa insatser getts lite uppmärksamhet sedan dess trots fortsatta risker från terrorism . Likaså undrar jag mig ofta huruvida Staterna verkligen behandlar ALLA lika inför Lagen? Exempel på detta kan man se nyligen genom skandalen surrounding Julian Assange & Wikileaks som exponerade USAs strider mot Corruption . Naturligvis reagerade USAs Government men ist rather then handle the situation with Transparency they instead choose to Prosecute Assange through secret Grand Juries as well as threaten other individuals such as Edward Snowden who has also decided to Expose Wrongdoings by the American Government regarding Unlawful Surveillance Programs conducted against it’s own citizens and foreigners alike

Sammanfattningsvis vill jag säga att vi idag lever i en tid präglad av Globalisering med teknisk utveckling som gör det möjlig för industrier, företag & organisationer att snabbare sprida information mellan olika lnder. Detta leder givetis till stora maktförskjutningar globalt sett. Vi ser hur Myndigheter tar emot mindre & mindre Information trots fortsatta risker från Terrorism . Vill vi acceptera detta ?

Yttrandefriheten hotas av ökad kontroll

Yttrandefriheten är en grundläggande frihet som innebär att man får uttrycka sina åsikter och tankar fritt. Denna frihet hotas dock av ökad kontroll, både från myndigheter och andra aktörer. Kontrollen kan ta olika former, men syftet med den är alltid detsamma: att begränsa eller helt förhindra yttrandefriheten.

Kontrollen kan ske genom lagstiftning eller praxis som begränsar vad man får säga eller skriva. Det kan också ske genom hot och våld mot personer som uttrycker sina åsikter på ett sätt som inte tilltalar de som har makten. Ökad kontroll innebär alltså att det blir svårare för individer att uttrycka sig fritt, och detta är en allvarlig hot mot yttrandefriheten.

Frihet under press – kan yttrandefriheten bestå?

Många människor i världen lever under tryck och förnekelse av deras grundläggande friheter. Frihet är en fundamentell rättighet, som alla människor borde ha tillgång till. Yttrandefriheten är en av de mest grundläggande friheterna, utan den skulle andra friheter inte kunna existera. I ett samhälle där yttrandefriheten trycks ner finns det inget rum för andra former av frihet. Yttrandefriheten innebär att man har rätten att fritt uttrycka sig, sina åsikter och tankar. Detta görs ofta genom olika medier, såsom press, radio och television. Internet har blivit en mycket viktig kanal för yttrandefrihet på grund av dess globala natur. Idag finns det dock en ökad tendens till censur och begränsningar av yttrandefriheten i vissa länder. Detta kan ske genom lagstiftning som begränsar vad man får skriva eller säga, hot mot personer som uttrycker sig fritt eller genom att strypa internet- och mobiltelefonförbindelser under politiska protester eller demonstrationer

Yttrandefrihetens gränser – hur farligt är det att yttra sig?

Yttrandefrihetens gränser är ett mycket omdiskuterat ämne. Det finns många olika åsikter kring huruvida det är farligt eller inte att yttra sig. Några menar att man aldrig bör yttra sig om något som kan tolkas som kritik mot en annan person, medan andra anser att det alltid är bra att få ut sina tankar och idéer.

Det finns inget rätt eller fel svar på frågan ”hur farligt är det att yttra sig?”. Allt beror på vilken situation man befinner sig i, och vem man yttrar sig till. Om du till exempel yttrar dig till en vän om dennes partner, kan det vara skadligt för relationen mellan er två. Men om du istället väljer att hålla tyst om dina känslor, kan det leda till bottenlöst ilska och frustration inom dig.

Som generell regel gäller dock att det alltid är bäst att tänka igenom dina ord innan du säger dem högt. Att ta en stund för att reflektera kring hur din yttrande kan uppfattas av andra, och vilka eventuella konsekvenser den kan få, kan ofta göra skillnaden mellan ett harmlöst samtal och ett bråk som leder till onödig stress och smutsiga blickar.

Allt fler begränsningar på yttrandefriheten

Allt fler begränsningar på yttrandefriheten innebär att det finns färre och färre möjligheter för individer att uttrycka sina åsikter fritt. Detta kan leda till konflikter och motstånd från de som anser sig berövas sin rättighet till frihet. Många ser detta som en fara för demokratin, då det blir allt svårare för minoritetsgrupper att framföra sina synpunkter. Det finns olika orsaker till varför allt fler begränsningar införs, men ofta handlar det om ett ökat intresse från staten eller andra makthavare att kontrollera vad individer uttrycker i offentligheten.

Inga tecken på avtagande kontroll trots yttrandefrihet

Det finns inga tecken på avtagande kontroll trots yttrandefriheten. Kontrollen ökar snarare, eftersom allt fler företag och organisationer kräver att anställda ska hålla sig till vissa regler när det gäller social media-användning. Enligt en undersökning från 2013 så var det bara 48% av de svenska företagen som hade en policy för social media, men idag är det fler än hälften. Detta betyder att anställda måste vara mycket försiktiga med vad de delar online, eftersom det kan ha negativa konsekvenser för deras arbete.