Inkludering eller exkludering? Om diskriminering och hur man motverkar den

Inkludering eller exkludering? Om diskriminering och hur man motverkar den.

Diskriminering är något som vi alla stöter på i vårt dagliga liv. Det kan handla om kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller läggning. Vi har alla olika erfarenheter av detta och för någon kan det vara mer påtagligt än för andra. Men vi kan alla göra vårt bästa för att motverka diskrimineringen.

Det finns flera saker du kan göra om du upplever diskriminering:
– Prata med personen/personerna som utförhandlingar dig eller ditt barn. Ibland handlar det barahinder aldrig om illvilja fran deras sida utan snarare okunnighet eller bristande kunskap.- Rapportera till myndigheten/organisationen som personen/personernakommer ifran (till exempel chef, skola.) – Gora en anmalielse till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar foratt fralaga och motverka diskriminering pa grund av kon, etniskhorighet, religion och annat.- Beratta din historia i media for att upplysa andra om problemet samtiidigt som du hjalper dem att se over sin egna beteende./Sett med egna oygon blir det oftast tydligare hur orimligt och oforstandigtdiskriminerande behandling ar./ – Delta i en organisation/foreningsthat jobbar med likabehandling/- Starta en sjalv!

Exkludering eller inkludering – vad är bäst?

Det finns många olika åsikter om detta. Vissa tror att exkludering är bäst, medan andra hävdar att inkludering är den bästa metoden. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Exkludering innebär oftast att man delar upp grupper i mindre delar, så att alla får lika mycket tid och uppmärksamhet. Detta kan vara bra om man har en stor grupp, eller om det finns stora skillnader i kunskapsnivåer. Inkludering innebär ofta att man jobbar tillsammans i mindre grupper där alla bidrar på samma nivå och tar ansvar för resultatet. Detta kan vara bra om det finns gemensamma mål och intressen, eller om alla behöver lära sig från varandra på ett jämlikt sätt.

Diskriminering – hur uppkommer den och hur kan man motverka den?

Discriminering är något som vi alla stött på och det är inte alltid enkelt att förstå hur den uppkommer. Det finns många olika orsaker till varför discriminering förekommer, men ett av de vanligaste är rasism. Rasism innebär att man anser sig själv vara bättre än andra på grund av sin hudfärg eller etnicitet. Detta leder ofta till fördomar och föreställningar om andra grupper som inte stämmer med verkligheten. Andra orsaker till discriminering kan vara kön, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Det finns flera saker som man kan göra för att motverka discriminering:
– Man kan välja att inte delta i diskriminerande beteenden själv och istället vistas i miljöer där alla känner sig trygga och accepterade.
– Man kan prata med barnen om diskriminering redan från en tidig ålder, så att de lär sig se skillnader mellan människor som positiva istället för negativa.
– Man kan engagera sig politiskt eller i olika organisationer som arbetar mot diskriminering.

Exkludering av grupper i samhället – varför sker det och vilka konsekvenser får det?

Exkludering av grupper i samhället är ett stort problem. Varför sker det? Och vilka konsekvenser får det?

Enligt sociologen Pierre Bourdieu finns det två huvudsakliga orsaker till exkludering. För det första är makten och resurserna i ett samhälle ofta koncentrerade hos en liten grupp av människor. Dessa personer har svårt att se behoven hos andra, och därför blir de ofta utanför de beslut som tas. Det gynnar inte heller deras sak att fler deltar i samhället, eftersom det innebär en utmaning för deras status quo. För det andra uppstår ofta gemenskaper – t.ex. arbetarklassen – som utesluter andra grupper från vissa aktiviteter och resurser, på grund av olika intressen och synsätt. Detta leder till att personer som redan har svaga positioner i samhället blir ytterligare utsatta och hamnar längre bakom i den sociala strukturen.
Folk som exkluderas från olika aspekter av samhällslivet blir ofta frustrerade, bittera och ibland aggressiva. Exklusion kan ha allvarliga konsekvenser för individerna själva, men även för hela samhällena då de drabbade individerna tenderar att dra sig undan från aktivt medborgarskap och istället engagerar sig i negativa aktiviteter som brott eller narkotikamissbruk.”

Inkludering av alla i samhället – vad krävs för att nå detta mål?

Inkludering av alla i samhället är ett mål som kräver en insats från alla inom samhället. Det handlar inte bara om att ge personer med funktionsnedsättningar tillgång till de resurser och den service de behöver, utan också om att se till att alla har möjlighet att delta i det sociala livet på lika villkor. För att nå detta mål behövs ett engagemang från både offentliga och privata aktörer, såväl som från enskilda individer. Med gemensamma ansträngningar kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle där alla har möjlighet att leva ett gott liv.

Diskriminering och exkludering – två olika saker eller bara två sidor av samma mynt?

Diskriminering och exkludering är två olika saker. Diskriminering innebär att man fördelar eller behandlar någon på ett olikartat sätt med avseende på kön, hudfärg, etnicitet, religion, sexuell läggning eller annan grupptillhörighet. Exkludering innebär att man utestänger någon från samhället, tjänster och aktiviteter som andra tar del i.