Liberalerna och deras visioner

Liberalerna är en politisk parti i Sverige som verkar för ett fritt och liberalt samhälle. Partiet grundades 1867 och har sedan dess varit en viktig aktör i den svenska politiken. Liberalernas vision är ett samhälle där alla människor har lika möjligheter att utvecklas och frodas. Ett av deras viktigaste mål är att stärka den enskilda individens frihet och rättigheter. De arbetar för ett samhälle där alla ska ha chansen att nå framgång, oavsett social bakgrund eller ursprung. Liberalerna vill se en stark offentlig sektor som erbjuder god service till alla medborgare, men de vill också stödja den privata initiativet genom låga skatter och minimering av byråkrati.

Liberalernas grundläggande värderingar

Liberalernas grundläggande värderingar hur vi ser på individen, samhället och den offentliga makten är följande:

Den enskilde människan är den viktigaste enheten i samhället. Alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion eller social bakgrund. Liberalerna arbetar för att alla ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och framgång. Ingen ska behöva leva i fattigdom eller med undantag från rättvisan.

För liberalerna är det friheten som gör livet vackert – frihet att vara den man vill vara, frihet att ta egna beslut om sitt liv. Friheten innebär dock inte att man kan göra precis vad man vill utan respekt för andra – två av de liberala grundprinciperna är solidaritet (allmogen skyddas) och ansvar (man tar ansvar för sig själv och sin familj). Samhällena håller ihop genom gemensamma regler som alla förbinder sig att leva efter; dessa regler gynnar inte bara individen utan helheten. De offentliga institutionernas uppgift är att stödja de enskilda individernas frihet under ifrågasatta former och intressen i deras strider mot majoritetsbeslut.

Liberalernas ekonomiska politik

I liberalismens ekonomiska politik anses individen och dess frihet att företa egna val som den viktigaste faktorn. Detta innebär en stark tilltro till marknadsekonomin, där priset på varor och tjänster sätts av konkurrens mellan olika aktörer. Frihandel är en central del i den liberala ekonomiska politiken, liksom låga skatter och minimering av statligt inflytande. Liberaler vill ofta se en minskning av sociala trygghetssystem, eftersom de anser att detta kan motverka arbetslinjen och ge incitament för människor att inte delta i arbetslivet.

Liberalernas sociala politik

Liberalernas sociala politik handlar om att skapa ett fritt och rättvist samhälle där alla människor har lika möjligheter att leva ett gott liv. Vi vill att alla ska ha en chans att få utbildning och arbete, oavsett bakgrund. För oss är det viktigt med solidaritet – vi hjälps åt när någon av oss hamnar i svårigheter. Men solidariteten innebär inte att vi tar emot pengar från andra, utan snarare att vi ger tillbaka när andra behöver hjälp. Detta gör vi genom olika former av stöd, som t ex socialbidrag, sjukförsäkring eller pensioner. På sikt vill vi minska behovet av social bidrag genom att fler människor har ett arbete.

Liberalernas försvar av individuella fri- och rättigheter

Liberalerna är en politisk ideologi som lägger stor vikt vid individuella fri- och rättigheter. För liberaler är det viktigt att alla människor har lika rättigheter och att ingen ska behöva leva i fattigdom eller under någon form av tvång. Liberalismen bygger på idén om individualism, vilket innebär att man ser varje människa som ett unikt individ med egna tankar, känslor och drömmar. Frihet är en grundläggande liberaltanken, och för liberaler innebär detta både yttre frihet från fysisk tvång samt inre frihet från sociala normer och begränsningar. Rättvisa handlar för dem om att alla människor ska ha samma chanser i livet oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk status.

Liberalernas internationella politik

Liberalerna har alltid varit en internationell parti och värnar om ett globalt samarbete. Liberalerna vill att Sverige ska vara en aktiv medlem i EU och arbeta för ett starkare europeiskt samarbete. Liberalerna anser att Sverige bör ta ansvar för sin del av världen och arbeta för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter. De vill stärka FN:s roll som vårt gemensamma verktyg för att hantera globala frågor. Liberalerna är en drivande kraft bakom EU:s utveckling mot ett politiskt union med gemensamma institutioner, som t.ex. en europeisk president och ett europeiskt råd bestående av representation från alla medlemsländerna