Så fungerar politiken i Sverige – en guide för nybörjare

Politiken är ett viktigt verktyg för att styra landet och dess befolkning. Alla medborgare har rätt att delta i politiken och påverka den, oavsett social status, kön eller ålder. För att göra detta måste man dock först förstå hur politiken fungerar i Sverige.

Det finns tre huvudsakliga nivåer av politik i Sverige: lokal, regional och central (nationell). Lokalpolitiken handlar om frågor som berör en specifik kommun eller stad, som till exempel skolorna, vatten- och avloppssystemen eller trafiken. Regionalpolitiken handlar om frågor som berör flera kommuner inom en region, till exempel transportfrågor eller miljöfrågor. Centralpolitiken handlar om nationella frågor som är gemensamma för hela landet, till exempel riksdagsvalen och budgeten.

Alla medborgare har rätt att delta i politiken på alla nivåer. På lokalnivå kan man delta genom att votextra tid pengar till olika projekt i sin kommun eller stad. P

Regering och riksdag – vem gör vad?

Regeringen och riksdagen är de två huvudsakliga politiska institutionerna i Sverige. Regeringen är den lagstiftande och verkställande makten, medan riksdagen är den lagstiftande makten. De två organen samarbetar nära för att skapa och genomföra landets politik.

Regeringen består av statsministeren och de andra ministrarna, som tillsammans utgör regeringen. Statsministeren är chef för regeringen, men har inte själv någon direkt executive power. istället verkar statsministeren som en koordinator mellan olika departement och myndigheter, för att säkerställa att alla arbetar mot gemensamma mål. De andra ministrarna ansvarar för olika områden av landets politik, från ekonomi till socialt arbete till militärtjänstgöring. Regeringens arbete granskas av riksdagen, som kan besluta om motioner och interpellationer för att komma åt information eller påverka beslut. Riksdagsbeslut kan dock inte ersatta beslut av regeringen, utan fungerar snarare som ett komplement till dess verksamhet

Sveriges statsminister – vem är det egentligen?

Sveriges statsminister är den person som har det yttersta ansvaret för landets politik och förvaltning. Statsministeren är också ansvarig för att regeringen fungerar väl och sammanhållen. På svenska kallas statsministeren ”riksdagens talman”.

Statsministeren utses av riksdagen, som är Sveriges högsta beslutande organ, efter valet till riksdagen. De flesta statsministrar har varit ledare för de stora partierna i riksdagen, men det finns undantag. Sedan 1970-talet har alla statsministrar haft bakgrund inom socialdemokratiska eller moderata partierna.

Regeringen är den verkställande makten i Sverige och består av statsministern och de andra ministrarna. Regeringen arbetar med frågor om lagstiftning, budget och förvaltning av landets affärer på olika områden som socialpolitik, miljöfrågor och utrikesfrågor.

Val i Sverige – hur går det till?

Vid ett val i Sverige röstar man för partierna. Partierna finns i olika storlekar och har olika mål. De flesta partier är med i Riksdagen, som är det svenska parlamentet. I Riksdagen sitter 349 personer från de olika partierna. Partierna har också ordföranden, som är den som leder partiet.

Riksdagsvalet är det val där alla svenskar som fyllt 18 år och är bosatta i Sverige kan rösta på de olika partiernas kandidater. Man röstar genom att fylla i en blankett med namn och adress samt vilket parti man vill rösta på. Sedan lämnar man in sin blankett till en vallokal, där den skannas in så att man inte kan rösta mer än en gång. När alla har röstat beräknas resultatet av valet, och de partier som fått flest röster vinner platser i Riksdagen.

EU-valet 2019 – vad ska man tänka på?

Valet till Europaparlamentet är ett allmänt val som hålls vart femte år och där man röstar fram svenska MEP-parlamentariker. I Sverige är det första gången som det hålls ett EU-val sedan 2009. Valet kommer att hållas den 26 maj 2019.

Det finns två olika typer av partier i EU-valet: de europeiska partierna och de nationella partierna. De europeiska partierna samarbetar på EU-nivå och har gemensamma mål, medan de nationella partierna inte har något gemensamt program utan verkar främst för sina egna länder. I Sverige finns det flera olika nationella partier som kommer att delta i valet, bland annat Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Vad gäller europeiska partier finns det två stora grupper: den socialdemokratiska gruppen (S&D) och den liberala gruppen (ALDE). Regerande moderater ingår i ALDE, medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår i S&D-gruppen. Det finns även en tredje mindre grupp, Europeiska grönboksgruppen (Greens/EFA), som Miljöpartiet ingår i.

Det kan vara svårt att veta vilket parti man ska rösta på eftersom alla har olika prioriteringar. Men det finns nagra saker du kan titta paa for att fa en uppfattning om hur partyterna staaer emot varandra:

– Vilka ar deras prioriterade politikomraden? Exempelvis miljo-, klimat-, asyl-, invandringspolitik etc.?

– Hur ser deras budgetforslag ut? Partiernas budgetplaner visar hur mycket pengar de planerar att lagger pa olika omraden under mandatperioden

– Vilken typ av Europa vill de ha? En federalistisk eller decentraliserad union? Eller vill de helst se en starkare nationell stat?

Politiska partier i Sverige – vilka finns det och vad står de för?

I Sverige finns det många olika politiska partier. De flesta av dessa partier är medlemmar i någon av de två stora koalitionerna, den rödgröna eller den borgerliga. Det finns också ett antal mindre partier som inte tillhör någon av dessa koalitioner.

De rödgröna är en samling av socialdemokratiska, miljöpartiet och vänsterpartiet. Dessa tre partier har gemensamma mål om jämlikhet, solidaritet och hållbarhet. De vill skapa en rättvisare värld där alla har lika möjligheter att leva ett gott liv. Miljöpartiet ligger mycket fokus på frågor om miljön och klimatet och arbetar för en hållbar utveckling. Vänsterpartiet har sitt ursprung i arbetarrörelsen och driver frågor om solidaritet, jämlikhet och demokrati.

Den borgerliga koalitionen består av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet liberalerna (L) och christdemokraterna (KD). Moderaterna drivs av idén att alla ska ha likvärdiga möjligheter att lyckas i livet regardless of deras social status eller vilken familj de är född in i. Centerpartiets prioriterade fronter handlar ofta kring infrastrukturfragor som trafikplanering men partyt engagerar sig även inom andra politisk sector som t ex energifragor & kommunala reformeringsfragor . L brinner för individens fri- & rättigheter framför gruppintressen – partyt verkar starkt för liberala principer såsom individuell frihet, solidaritet & pluralism inom olika areaner sasom: migration/integration , Svensk Finanspolitik , EU-Frgor etceteras . KD:s grundlaggande politisk ideologi kan beskrivas utifran tre ord: Gud – Familjen – Friheten . Dvs KD verkar for Guds existens & roll inom det offentliga rummet , for traditionella familjeformer(exempelvis man-kvinna-barn modellen ) samt for styrningstanken ”less government is better government ”.